Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

V případě, že požadujete připojit k vodovodu, tak je nejprve nutné podat žádost o připojení. Na základě podané žádosti budou provozovatelem stanoveny Technicko - obchodní podmínky pro připojení.

Co všechno je třeba zajistit před připojením: 

  • Žadatel zajistí na své náklady vypracování projektové dokumentace dle podmínek připojení, kterou předloží k odsouhlasení provozovateli.

  • Žadatel zajistí územní souhlas/stavební povolení na vybudování vodovodní přípojky.

  • Žadatel zajistí odbornou firmu na realizaci vodovodní přípojky dle odsouhlasení projektové dokumentace. Před zahájením prací ohlásí započetí realizace vodovodní přípojky provozovateli.

  • Před připojením na vodovod bude uzavřena smlouva na dodávku vody, budou splněny všechny podmínky připojení stanovené provozovatelem a bude uhrazen připojovací poplatek

 

Připojení vodovodní přípojky provádí pouze provozovatel veřejného vodovodu nebo jím pověřená odborná firma na základě doloženého protokolu o provozuschopnosti přípojky dle ČSN.